Industrins behov av mer biogas som råvara och insatsvara i tillverkningsprocesser måste öka för att omställningen till fossilfrihet ska vara möjlig. Redan till 2030 ser vi att industrins samlade behov av biogas kommer uppgå till 10 TWh. Det ska jämföras med dagens blygsamma svenska produktion av drygt 2 TWh biogas. Slutsatsen är enkel – åtgärder måste vidtas för att den nationella biogasproduktionen ska kunna öka i mycket snabb takt, samtidigt som importen av biogas säkras.

Medan elproduktionen blivit en prioriterad näringspolitisk fråga, har industrins växande behov av biogas inte fått samma uppmärksamhet. Därför går nu flera stora industriaktörer och producenter samman och lanserar Industrins biogaskommission – för att tillsammans med politiken säkerställa att vi kan ersätta fossila råvaror med hållbart producerad biogas.

De flesta produkter vi använder dagligen tillverkas av fossila råvaror eller med hjälp av fossila processer. Det är inte hållbart. För att ställa om måste svensk industri bli fossilfri, inte bara i relation till den el och energi vi använder, utan även råvarorna och processerna som material och produkter tillverkas av. Annars kommer inte Sverige och Europa nå sina klimatmål. En av dessa viktiga fossilfria råvaror som industrin har ett skriande behov av är biogas, vilket gör att efterfrågan nu kraftigt ökar.

Den här omställningen är inte bara viktig för att uppnå Sveriges klimatmål. Den är också viktig ur ett försörjningstrygghetsperspektiv. Den geopolitiska situationen har förändrats i grunden och riskerna kopplade till beroendet av fossila bränslen från Ryssland har exponerats. Biogas som kan produceras i Sverige genom rötning, förgasning eller pyrolys har en viktig roll att spela för vår försörjningsberedskap. Vi har redan idag en gasinfrastruktur som kan användas för att ansluta storskalig produktion och distribuera den till industrierna.

EU-kommissionen presenterade 2022 sin plan för att EU ska bli oberoende av fossila bränslen från Ryssland före 2030. REPowerEU innehåller bland annat kraftigt uppskruvade produktionsmål för biogas vilket motsvarar en fördubbling till år 2030 jämfört med tidigare planer. Sverige behöver göra ett liknande arbete och sätta lika ambitiösa mål för vår nationella biogasproduktion.

Omställningspotentialen är stor. För kemi, stål och andra industriella varor ingår i nästan allt vi omger oss med. Från balkarna i stora hus till minsta suddgummi, leksakerna till barnen, bokhyllan, stoppningen och tyget i soffan och telefonen vi inte kan vara utan. Att ersätta de fossila råvarorna och insatsvarorna med hållbara fossilfria alternativ innebär en klimat- och miljövinst i alla led.

Om 10 TWh biogas ersätter 10 TWh naturgas minskar klimatutsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar ungefär koldioxidutsläppen från hela flygsektorn i Sverige.
Vi upplever en bred uppslutning kring att Sverige ska behålla ledartröjan när den globala industrin ställer om. Politiken har tagit kliv för att bidra till utvecklingen, inte minst genom satsningar på mer fossilfri elproduktion i Sverige. Men för att säkra bredden av svensk industri och alla de arbetstillfällen den ger upphov till behöver också förutsättningar för en ökad biogasanvändning säkras. För vi ser hur behoven av biogas ökar i snabb takt de närmsta åren.

  • Sveriges produktionskapacitet är idag blygsam; drygt 2 TWh, och importen består av ungefär lika mycket.
  • 2030 kommer enbart industrins behov uppgå till 10 TWh och Sveriges totala behov av biogas bedöms vara mellan 15-20 TWh.
  • För att åstadkomma en tillräcklig grad av självförsörjning och tillvarata de resurser som finns i landet anser vi att biogasproduktionen behöver öka till åtminstone 10 TWh år 2030, med en fortsatt kraftig ökning under påföljande år. Samtidigt måste importen från andra länder säkras.

Sverige behöver alltså skyndsamt få till stånd en mer storskalig produktion av biogas. Detta kommer kräva satsningar; att existerande produktionsmetoder och styrmedel ses över och även kompletteras med helt nya politiska förslag.

Arbetet behöver inledas omgående och därför lanserar vi idag Industrins biogaskommission med företrädare från riksdag och regering på plats. Kommissionen kommer ta fram analyser och skarpa politiska förslag för att säkra industrins möjligheter att ställa om genom ökad användning av biogas. Vi tror och hoppas att såväl regering som opposition är beredda att agera för att ta till vara på den unika möjlighet som biogasen är för Sverige.

Adam Kanne, ordförande Industrins biogaskommission
Ib Jensen, vd Perstorp
Henrik Ager, vd Höganäs
Martin Pei, Executive Vice President & CTO SSAB
David Svensson, Category Area Manager, IKEA Supply Services
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Hans Kreisel, vd Nordion Energi
Mika Wiljanen, vd Gasum
Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige
Tony Clark, vd Avfall Sverige
Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Debattartikeln publicerades först i Dagens Industri